Wózki widłowe zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2003 r. od dnia 18 sierpnia 2003 r. podlegają dozorowi technicznemu. Wszystkie urządzenie, podlegające pod dozór techniczny mogą być użytkowane wyłącznie po otrzymaniu decyzji zezwalającej na ich eksploatacje. Decyzja wydana jest przez odpowiedni oddział Urzędu Dozoru Technicznego.„Dozorem technicznym są określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urzadzeń technicznych. Zgodnie z ustawą o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. (Dz.U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.) dozór techniczny dotyczy urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1468), stwarzających zagrożenie poprzez rozprężanie gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego, wyzwolenie energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu oraz rozprzestrzenianie się materiałów niebezpiecznych podczas ich magazynowania lub transportu.


Urząd dozoru technicznego nakłada na użytkowników wózków widłowych obowiązek objęcia ich dozorem technicznym w związku z tym oferujemy:

  • przygotowanie dokumentacji technicznej wózka
  • przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
  • przygotowanie wózka pod kątem technicznym
  • odbiór wózka w obecności inspektora UDT
  • przeglądy konserwacyjne

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.udt.gov.pl